Ansökan till Musikugglan 

Välkommen!

    

Musikugglan/Porten är en fristående f-9 skola med integrerad skolbarnomsorg. Vi inriktar oss på musik, drama och miljö, för att skapa glädje och gemenskap i skolarbetet. Det ska vara roligt att inhämta kunskap, och dessa kunskaper ska eleverna ha nytta av både i vardagen och i sina kommande studier. Miljöarbetet genomsyrar vardagen och är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi ger mycket tid till den enskilda individens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Samtliga vuxna har tillsammans med eleverna ett gemensamt ansvar för den sociala miljön. Vi i personalen finns på plats för att välkomna eleverna redan innan skolan börjar på morgonen, och vi prioriterar en hög vuxennärvaro under hela dagen. Delaktighet från föräldrar, elever och personal ger en öppen skola, där alla känner sig välkomna, och tillsammans skapar vi en skola i ständig utveckling. 

Läs vår webbtidning!

Ledighetsansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distansundervisning för Musikugglans högstadium

Blekinges kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under terminens första två veckor på inrådan av Smittskydd Blekinge. Vi på Musikugglans högstadium följer samma inrådan.

Smittspridningstakten i Blekinge har under december varit mycket hög. Som en följd av detta har belastningen på sjukvården  ökat dramatiskt.

 

-Det finns en överhängande risk för att läget kommer att försämras ytterligare nu efter jul- och nyårshelgerna när folk återvänder till sina arbetsplatser och skolorna öppnar. Då blandas personer från olika miljöer igen och nya smittkedjor skapas lätt, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

 

För att minska denna risk rekommenderar Smittskydd Blekinge länets skolledningar att gå över till distansundervisning även för högstadieelever under perioden 11-24 januari. Särskolan är undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. DIstansundervisning för gymnasieelever gäller sedan tidigare. Samtliga kommuner har valt att följa rekommendationerna och planerar nu för att kunna lösa övergången på bästa sätt.

 

För dig som är elev på Musiugglans högstadium innebär beslutet att du ska studera hemifrån fram till och med den 24 januari. Ditt ordinarie schema gäller även om du arbetar hemifrån. Undantag från distansstudierna kan göras för praktiska moment som inte kan skjutas upp och andra examinationer som inte går att genomföra på distans. Grundsärskolan berörs inte alls av beslutet. Undantag kan också komma att göras för elever i behov av specialundervisning eller annat stöd. Elevhälsans personal går att nå som vanligt.

 

Vi på Musikugglan arbetar nu intensivt för att övergången till distansundervisning ska bli så bra som möjligt. Flera frågor återstår att lösa innan skolstarten. Innan skolstarten kommer du att få mer detaljerad information från skolan.

 

Andreas Liljekvist

Rektor Musikugglan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur