Råd


Musikugglan drivs av Tant Grön AB men tillåter stort inflytande från elever och föräldrar att påverka och utveckla skolan tillsammans med företaget. Denna översikt av vilka råd och forum som finns på skolan syftar till att guida elever och lärare så att rätt fråga tas omhand på rätt ställe. Alla råd och forum endast diskuterar frågor som rör en klass, verksamhet eller hela skolan. Inga individuella ärenden diskuteras i något råd utan tas direkt mellan eleven, föräldrar och personal.

Daglig verksamhet
Musikugglan har en liten kärnverksamhet där skolledning har daglig kontakt med den löpande verksamheten. Kontakten mellan skolledning, personal och elever är öppen och kontinuerlig. De allra flesta frågor om den dagliga verksamheten tas därför direkt mellan elever eller föräldrar och personal eller skolledning. Frågor som inte kan lösas eller besvaras enkelt tas vidare av elev- eller föräldrarepresentanter till andra råd och forum.

Veckobrev
Den huvudsakliga informationskanalen vad som händer och sker på skolan är veckobreven. Dessa utgör inget forum i sig men är det viktigaste instrument i kontakten mellan skolan och föräldrar. För vissa är detta enda kontakten med skolan. Veckobreven går ofta också till andra anhöriga som information. Veckobreven läggs också ut på skolans hemsida. Lika naturligt som att prata med skolledning och personal ska det vara att kunna kontakta via mail. Frågorna är oftast specifika för en klass eller direkt kopplade till verksamheten och behandlas på samma sätt som ovan.

Elevrådet
Musikugglan har två elevråd, ett för F-5 och ett för 6-9. I elevrådet sitter två representanter från varje klass. Man sammanträder X gånger per termin. Elevrådet tar främst upp praktiska frågor om elevernas vardag, allt från leksaker & läroböcker till klädkrokar, idrottstävlingar och belysning.

Exempel på frågor för Elevrådet
•    Utveckling av inomhus- och utomhusmiljön för bättre trivsel och aktiviteter.
•    Samarbetsprojekt inom och mellan klasser och årskurser.
•    Åtgärder av praktiska vardagsproblem.
•    Elevrådet bestämmer också om det finns frågor som de vill ska tas upp i diskussion i skol- och fritidsrådet.

Kamratstödjarna
Medan elevrådet sysslar med ”hårda frågor” så har Musikugglan en väl utvecklad verksamhet för ”mjuka frågor”. Kamratstödjare är två representanter från varje klass som får utbildning och kunskap i etiska och sociala aspekter av skolverksamheten. Fokus ligger på att skapa en harmonisk och lugn skola och förebygga all form av mobbing och diskriminering. Kamratstödjarna har däremot inget ansvar för svåra situationer som kan uppstå utan detta är skolledningens ansvar. Kamratstödjarna träffas X gånger per termin.

Exempel på frågor för Kamratstödjarna
•    Sprida kunskap om hur man är en bra kompis.
•    Uppmärksamma personal på sådan som inte verkar ok.

Klassrådet (klassmötet)
Klassrådet är ett möte mellan föräldrar och skola som normalt hålls en gång per termin. Vid behov kan man träffas vid fler tillfällen. På höstmötet har klassrådet en viktig uppgift i att utse föräldrarepresentanter till de övriga råden. Klassrådet är ett tillfälle för lärare och skolledning att informera om verksamheten och klassens utveckling samt för föräldrar att ta upp frågor till diskussion.

Exempel på frågor för Klassrådet
•    Information från skolan om verksamheten och klassens utveckling och prestation.
•    Konkreta frågor gällande klassen som klasskassa, klassresor, aktiviteter, etc.
•    Tankar och funderingar av alla slag kring skolan och klassen.
•    Klassrådet (eller föräldrarna genom klassrepresentanten) bestämmer också tillsammans om det finns frågor som ska tas vidare till skol- och fritidsrådet för diskussion.

Fritidsmötet
En gång per termin håller fritids ett informationsmöte mellan föräldrar och fritids där personalen har tillfälle att presentera och diskutera verksamheten samt för föräldrar att ta upp frågor till diskussion.

Exempel på frågor för Fritidsmötet
•    Information från fritids om verksamheten under skoltid och lov.
•    Allmänna frågor kring fritids och dess verksamhet, öppettider, etc.
•    Fritidsmötet (eller föräldrarna genom fritids personalrepresentant) bestämmer också tillsammans om det finns frågor som ska tas vidare till skol- och fritidsrådet för diskussion.

Matrådet
Musikugglan erbjuder frukost till alla fritisbarn, morgonfika till alla i årskurs 6-9 samt skolluncher och mat på utflykter, idrottsdagar, etc. Matrådet har som uppgift att följa upp och föreslå förbättringar av verksamheten. Rådet består av en representant från varje klass samt representanter för personal och skolledning. Matrådet träffas X gånger per termin eller vid behov.

Exempel på frågor för Matrådet
•    Matsedel & tillbehör (sallad, bröd, etc.)
•    Alternativ kost
•    Miljö & matro (lokaler, buller, mattid och tid att äta)
•    Allmänna frågor kring mat som portionsstorlekar, spill, KRAV märkning, etc.

Miljörådet
Miljörådets uppgift är att främja och utveckla Musikugglans miljöarbete. Skolan har idag en s.k. Grön Flagg certifiering och rådet säkerställer att detta följs. Miljörådet diskuterar även andra miljöfrågor, profilering, etc. men inga frågor gällande den fysiska miljön (ljud, ljus, etc.). Rådet träffas X gånger per termin och består av en representant för varje klass samt representanter för skolledning och personal.

Exempel på frågor för Miljörådet
•    Information från skolledning om inriktning och utveckling av miljöarbetet/miljöprofilen.
•    Allmänna frågor kring skolans miljöarbete och dess efterlevnad.

Fastighetsskötare
Det finns idag inget forum eller någon direkt ansvarig (fastighetsskötare) för de fysiska miljöfrågorna rörande inomhusklimat (ljud, ljus, lukt, etc.) samt städning, underhåll, etc. Skolledningen tycker att detta hör till kärnverksamheten och ska tas upp direkt av elever och personal så att problem, brister och förbättringar direkt kan tas omhand och diskuteras. Frågor av denna karaktär tas alltså upp direkt med personalen alternativt i elev- eller klassråd om de inte kan lösas eller är ständigt återkommande.

Skol- och fritidsrådet (SFR)
Syftet med SFR är dels att skapa dialog och samarbete mellan föräldrar och skolans ledning samt ge föräldrar ökat inflytande över skolans verksamhet och sina barns skolgång. SFR sammanträder två gånger per termin och tar upp övergripande frågor om skolan och dess utveckling. I SFR sitter en representant för varje klass F-9 tillsammans med representanter för skolledning, personal, elevråd och förskoleverksamheten.

Exempel på frågor för SF
•    Idéer och förslag med utvecklingsfokus gällande skolans verksamhet.
•    Insyn i verksamhetsplanering.
•    Frågor om ”skolmiljön” inomhus/utomhus.
•    Diskussion/beslut om nya rutiner där både föräldrar/barn och skola är involverade. 
     (t.ex. likabehandlingsplan, sjuk/friskanmälan, lämning/hämtning mm)
•    Pedagogiska funderingar.
•    Rapporter från övriga råd och forum.

Miljö - Musik - Kultur