Kontakta oss

 

Adress:

Tant Grön AB
Blåportshöjden 5
371 56 Karlskrona

 

Telefon och mail:

Avdelning Puppan(1 år): 0731-55 15 25

      puppanforskola@tantgron.nu

Avdelning Masken(2 år): 0731-55 15 27 

      maskenforskola@tantgron.nu

Avdelning Larven(2-4 år): 0731-55 15 30

      larvenforskola@tantgron.nu

Avdelning Snigeln (4-5 år): 0731-55 15 26

      snigelnforskola@tantgron.nu

 

Klagomålshantering

Enligt 4 kapitlet  8§ skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten vid förskolan. På förskolan Tant Grön gäller följande:

  • Barn, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot verksamheten ska i första hand vända sig till rektorn.
  • Rektorn ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser, och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektorn ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
  • Rektorn ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
  • Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor, eller om rektorn anser att frågan bör avgöras av huvudman, förs saken vidare till huvudman för förskolan.
  • Huvudmannen tar då över rektorns ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt, samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.
  • I tredje hand kontaktas kunskapsförvaltningen/klagomålshantering. 
Miljö - Musik - Kultur