SFR beskrivning


SFR följer skolans verksamhetsår, dvs. från hösttermin till vårtermin. Klassrepresentanter (en ordinarie ledamot och en suppleant) väljs för ett år i taget vanligen på klassens första klassråd (föräldramöte) i början av höstterminen. Det är viktigt att sittande representanter säkerställer en bra överlämning så att klassen inte står utan SFR representant.

Ordförande i SFR har ansvaret att tillsammans med skolledningen planera och organisera SFR möten. Normalt hålls dessa två gånger per termin på tisdagar 18:30-20:00. Mötesplats är Matsalen. Det första mötet hålls i samband med terminsstarten innan klasserna haft sina klassråd. Detta för att ny information inför kommande läsår ska kunna förmedlas och diskuteras vid klassråden.

Ordförande i SFR ansvarar för dagordning och att alla representanter kallas till SFR mötet. I god tid innan mötet samlar representanterna in aktuella punkter från varje klass. Frågorna ska vara väl förankrade i klassen. Individuella synpunkter och frågor tas omhand direkt i den löpande verksamheten. Representanten skickar frågorna till ordförande i SFR som sammanställer och skickar ut till alla klassrepresentanter för kommentarer. Ordförande diskuterar också frågorna med skolledningen innan mötet så de bereds möjlighet att bemöta dessa.

SFR mötet protokollförs av roterande sekreterare. Efter justering och godkännande skickar ordförande protokollet till klassrepresentanterna som distribuerar till alla föräldrar. Även om protokollet inte är hemligt så läggs det inte ut på hemsidan för allmän åtkomst av sekretesskäl. Protokollet distribueras istället via mail (alternativt papperskopia) av klassrepresentanterna.

Klassrepresentanterna ger också individuell feedback till dem som ställt frågor. Det är viktigt att en aktiv återkoppling sker så alla känner sig delaktiga och får gehör för sina frågor och hur de har tagits omhand. Klassrepresentanterna uppmuntrar också en dialog mellan föräldrar och elever och ser till att frågor som kommer upp tas omhand på rätt sätt i rätt forum.

Det är viktigt att alla SFR representanter respekterar den sekretess som gäller. Generell tystnadsplikt råder och i princip ingen information som diskuterats på SFR mötet utöver vad som redovisas i protokollet får spridas. Detta för att främst skydda individers integritet och intressen men även för att inte avslöja planer eller aktiviteter som kan vara känsliga (fastighetsförvärv, flytt av verksamhet, etc.). Generellt sett diskuteras aldrig enskilda individer i SFR men i de fall det förekommer är all information gällande individer, oavsett om det gäller elever, föräldrar eller personal, strikt konfidentiell och får ej spridas utanför SFR. I övriga frågor är det skolledningen som genom protokolljusteringen ansvarar för vilken information som får spridas.

Läxhjälp!

onsdagar och torsdagar 14.10-16.00 

 
 
Föräldramöte år 9, måndagen den21/10 kl 18.00-ca 20.00 i matsalen. På detta möte kommer även Bertil Reiz (studievägledare) att informera inför gymnasieval. Hans information startar 18.15

 

Välkomna till årets Höstkonsert, Julsaga, onsdagen den 23/10 på Konserthuset!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur