SFR ordförande


Ordförande i SFR är främst en kommunikationslänk mellan föräldrar och skolledning/personal. Uppdraget omfattar att koordinera, sammanställa och förmedla information och frågor från föräldrar till skolan och vice versa. Ordförande är sammankallande för skol- och fritidsrådet och ansvarar för dess genomförande. Uppdraget omfattar också att informera klassrepresentanter om vilken praxis och regler som gäller samt att de efterlevs.

Ordförande utses årsvis på läsårets första SFR möte. Till skillnad från övriga klassrepresentanter har ordförande för att säkerställa kontinuitet ett ansvar att leda SFR fram tills ersättare är utsedd och överlämning har skett. Avgående ordförande bör därför närvara vid första mötet.

Ordförande kontaktar skolledning/lärare innan första SFR mötet och gör en kontaktlista med samtliga representanter (både från klasser, skolledning och personal samt ev. övriga). Innan listan publiceras ska alla representanter tillfrågas och godkänna att deras namn och kontaktuppgifter är ok att publicera (PUL krav). Listan publiceras på skolans hemsida.

Ordförande informerar även alla representanter som de sekretessregler som gäller samt att de efterlevs. Ordförande själv kan också få information som ej tas upp i SFR. Det är viktigt att ordförande och skolledning har en öppen dialog och är tydliga med om något av denna är konfidentiell.

I god tid innan ett SFR möte, c:a 1 månad, kontaktar ordförande alla representanter och begär in frågor att tas upp vid mötet. För att säkerställa att de frågor som tas upp är allmänna och inte specifika för en klass/person koordineras, värderas och sammanställs från klasserna och skickas ut till alla klassrepresentanter för granskning och godkännande. Frågorna skickas därefter till skolledningen senast två veckor innan mötet så att tid ges att besvara dem vid mötet.

Information från skolledningen distribueras och varje klassrepresentant förmedlar och diskuterar dessa i sin klass och svarar ordförande senast två veckor innan mötet. Ordförande sammanställer klassernas synpunkter och svarar skolledningen. I vissa fall kan separata möten behövas, både extra klassråd eller möte med samtliga klassrepresentanter.

Normalt är mötestid och möteslokal för nästkommande möte bestämd och noterad i protokollet. Därför räcker det att ordförande skickar ut kallelse med förslag till dagordning c:a 1 veckan innan mötet. Finns inget datum bestämt bör detta göras tidigare. Ordförande samordnar möteslokal med skolledningen. Kallelsen går till samtliga SFR representanter såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Varje klass/personalgrupp/skolledning säkerställer att någon kommer på mötet.

Innan mötet träffar ordförande skolledningen för att stämma av frågor och svar samt övrig information som kommer tas upp. Normalt görs detta samma dag som mötet.

Inför mötet organiserar ordförande så att någon ordnar fika. Eftersom dagordning och föregående mötesprotokoll skickats till samtliga representanter innan mötet behövs inget material kopieras till mötet. Inför läsårets första möte behöver ordförande dock kontrollera att nya representanter fått materialet.

Ordförande öppnar mötet och därefter följs dagordningen. I det fall ordförande ej kan närvara ska ansvaret ha delegerats till annan representant innan mötet samt förankrats med skolledningen. Mötet leds sedan av vid mötet vald mötesordförande. Efter mötet ansvarar SFR ordförande för att protokoll upprättas, granskas, justeras samt distribueras till samtliga representanter (ej enbart mötesdeltagare). Klassrepresentanter informerar i sin tur sina klasser.

SFR mötena och relaterad information och frågor är den viktigaste uppgiften för ordförande. Därutöver ansvarar ordförande också för den praxis och de regler som gäller för skolan. De flesta av dessa finns dokumenterade i skolans informationshäfte som skickas ut till alla föräldrar på hösten. Ordförande uppmanar klassrepresentanterna att gå igenom detta och sprida informationen i sina klasser samt för att den efterlevs.

Det finns vissa ”ständigt återkommande” frågor som ordförande genom klassrepresentanterna hjälper skolledningen att hantera. Detta gäller exempelvis körförbudet på vägen förbi judekyrkogården, körförbudet på Vämöskolan, regler för hämtning & lämning, etc.

Utöver den officiella informationen i skolans häfte ska ordförande sammanställa och förvalta annan information som är viktig för klassrepresentanterna. Det gäller exempelvis vilken praxis som gäller för klasskassa, tacktal vid konserter, julgåvor och avtackning vid examen. Denna typ av frågor hanteras inte av skolan men praxis ska diskuteras och förankras med skolledningen.

Ordförande ansvarar för att relevant och uppdaterad information om SFR finns på skolans hemsida. Protokoll publiceras inte men det är bra att SFR syns och att kontaktpersoner finns redovisade.

Slutligen ska ordförande aktivt verka för en god kommunikation mellan alla SFR representanter för att hjälpa utveckla skolan och dess verksamhet.

Läxhjälp!

onsdagar och torsdagar 14.10-16.00 

 
 
Föräldramöte år 9, måndagen den21/10 kl 18.00-ca 20.00 i matsalen. På detta möte kommer även Bertil Reiz (studievägledare) att informera inför gymnasieval. Hans information startar 18.15

 

Välkomna till årets Höstkonsert, Julsaga, onsdagen den 23/10 på Konserthuset!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö - Musik - Kultur